Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Onderwijs

Standpunt FabLab

Vandaag is de FEA als geheel reeds inhet bezit van een gefragmenteerd FabLab, dat suboptimaal en niet naar studenten gericht uitgebaat wordt. Hierdoor bestaat momenteel geen sfeer van openheid omtrent deze infrastructuur, die veelal bij de verschillende vakgroepen verspreid staat. Om het ondernemerschap onder de studenten tebevorderen is verandering bijna onvermijdelijk. Uit de eerste werkgroep ontstond het initiatief om een enquête op te stellen om te polsen naar wat de studentenpopulatie nodig of noodzakelijk acht in de praktische invulling van het project.

Download

Bindende ijkingstoets

Midden februari 2021 raakte bekend dat komend academiejaar de ijkingstoetsen in meerdere opleidingen verplicht worden. Daarnaast werd ook ernstig nagedacht over verdere maatregelen, met bindende voorwaarden gekoppeld aan de bestaande ijkingsproeven als één van de prominente mogelijkheden. Deze evolutie wordt onder geen voorwaarde door de studenten gedragen, dit werd in een standpunt uitgedrukt samen met de Studentenraad bio-ingenieurswetenschappen.

Download

Begeleidende nota standpunt bindende ijkingstoetsen

Deze nota bevat extra historische context, achtergrondinformatie en argumenten en staving van deze argumenten bij het korte standpunt over de bindende ijkingstoets gepubliceerd in april 2021. Deze nota kan in de toekomst uitgebreid en aangevuld worden.

Download