Studentenvertegenwoordiger?

Als je deze pagina onder ogen hebt zijn er twee mogelijkheden: ofwel ben je dit jaar stuver, ofwel denk je eraan stuver te worden en wil je wat meer info krijgen voor je je in het dolle avontuur stort. In het eerste geval: welkom in de familie! In het tweede geval: ook in het eventuele nakende stuverschap zal menig beslissing gebaseerd moeten zijn op informatiewinning, dus die reflex zit bij jou al zeker goed!

De onvermijdelijke eerste vraag is uiteraard wat het stuverschap nu juist inhoudt. Voor de lange en brede uitleg kan je terecht bij elke stuver die vol passie zal vertellen over alle knotsgekke situaties en bureaucratische procedures waar ze in hebben gezeten. In het kort gaat het als volgt:

Stuvers (of voluit studentenvertegenwoordigers; sta ons de verkorting toe) zijn alledaagse studenten met de mogelijkheid klachten en opmerkingen te ventileren en aan te kaarten in een georganiseerde en formele context, de zgn. raden en commissies. Binnen die context vertegenwoordigen zij dus de belangen van de student in het bijzijn van lesgevers en assisterend en administratief academisch personeel. Stuvers bezitten daarmee dus ook de mogelijkheid problemen op te lossen en beslissingen mee te vormen.

FRiS engageert stuvers op het facultaire niveau. Maar wat is nu precies de organisatorische -ja, zeg maar soms bureaucratische- structuur van de faculteit? En bij uitbreiding van de hele UGent? En hoe pak je als stuver een vergadering voor zo’n raad of commissie het best aan? Onderstaande handleiding poogt op deze en veel andere vragen een antwoord te geven en om een snelcursus te voorzien in de vorm van een gecentraliseerd informatiepunt omtrent stuverschap.

Weet je al dat je je dit jaar wil engageren als stuver, maar weet je nog niet voor welke commissie? Dan is het overzicht van alle facultaire raden en commissies hieronder handig!

Onze Stuverhandleiding

Download hier onze stuverhandleiding!

Wegwijs Kortrijk

Met deze handleiding is wegwijs worden op campus Kortrijk een makkie! Niet letterlijk bedoeld dan, maar wel naar wie je kan sturen voor welk probleem.

Hieronder kan je de meest recente versie van de Wegwijs Kortrijk downloaden, en ook met werkende links voor zij die de QR code hebben gescand.

download hier versie 2021-april-2 van de Wegwijs Kortrijk!

Raden en commissies

Hieronder vind je een overzicht van alle facultaire raden en commissies. Wil je graag informatie over de leden van een bepaalde commissie? Neem dan een kijkje op de facultaire website! Zit je nog met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren! Wil je graag studentenvertegenwoordiger worden in één van deze commissies? Vul dan het formulier in.

Ad-hoc beoordelingscommissies

Aantal studenten: 1
Intensiteit: ✰✰✰✰
Elke professor wordt aangesteld via een ad-hoc beoordelingscommissie. Die commissie bestaat uit lesgevers, assistenten en onderzoekers uit de betrokken vakgroep en andere vakgroepen. Er zit ook één student in elke commissie, om ervoor te zorgen dat de gekozen lesgever ook vanuit het standpunt van de student een geschikte kandidaat is.
De procedure verloopt in verschillende fases:
- Uit de (geldige) sollicitaties wordt gekozen welke kandidaten worden uitgenodigd voor een proefles en een rondgang. Meestal gebeurt dit in één vergadering die een tweetal uur duurt.
- De kandidaten die werden uitgenodigd mogen hun gastles van ongeveer een halfuurtje geven. De commissieleden krijgen ook de kans om vragen te stellen. Dit gebeurt in één of meerdere vergaderingen van elk een drietal uur, afhankelijk van het aantal kandidaten.
- Ten slotte moet gekozen worden in welke volgorde de kandidaten worden gerangschikt, en of ze worden gerangschikt. De eerste kandidaat zal als eerste de jobaanbieding krijgen, maar als die om de een of andere reden deze aanbieding niet accepteert, wordt het lijstje van gerangschikte kandidaten afgegaan. Niet-gerangschikte kandidaten krijgen zeker geen jobaanbieding. De volgorde wordt soms beslist aansluitend aan één van de proeflessen, soms wordt hier een aparte bijeenkomst voor georganiseerd.
In elke commissie zit één student, maar in samenspraak met de rest van de commissie kan beslist worden om andere studenten uit te nodigen op de proeflessen. Elke rangschikking komt nog eens langs de faculteitsraad, dus het is belangrijk om problemen of bedenkingen mee te geven aan de FR-stuvers. De werklast van deze commissie is relatief hoog tijdens de selectie, maar deze duurt meestal maar een maand of twee. Daarbuiten is er geen werk voor deze commissie.

AP/ATP-beleidscommissie

Aantal studenten: 2, met elk een vervanger
Intensiteit: ✰✰✰(✰)
De AP/ATP-beleidscommissie formuleert adviezen aan de faculteitsraad i.v.m. het beleid met betrekking tot al het personeel van de faculteit. Concreet doet ze dit door het opstellen van een beleidsplan, te beslissen hoe de financiële middelen worden besteed, … De belangrijkste taak van de studentenvertegenwoordigers in deze commissie is er op toezien dat het geld bestemd voor onderwijs ook effectief naar onderwijs gaat, en zorgen dat er bij pensioneringen gezorgd wordt voor continuïteit in het onderwijs. Deze commissie heeft vooral in het tweede semester een hoge werklast.

Bibliotheekraad

Aantal studenten: 2, momenteel 1
Intensiteit: ✰
De bibliotheekraad beslist welke boeken en tijdschriften de faculteitsbibliotheek aankoopt. Ze komt niet zo vaak samen, ongeveer één keer per jaar. Zeker voor de Archies is het handig om inspraak te hebben in de boeken en tijdschriften die in de bibliotheek beschikbaar zijn!

Commissie diversiteit en inclusie

Aantal studenten: 1 stemhebbend, ook altijd een aantal adviserende studenten
Intensiteit: ✰✰✰
De UGent vindt het belangrijk om een inclusieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving te creëren. De taak van deze commissie is om deze missie vorm te geven door te onderzoeken hoe de faculteit een inclusieve omgeving kan worden, zowel voor medewerkers als voor studenten. Zo organiseert de commissie bijvoorbeeld diversiteitsevenementen om het bewustzijn bij studenten en medewerkers rond diversiteit en inclusie te verhogen. Wat betreft studenten is het hoofddoel om de instroom van studenten te diversifiëren, en na te denken over hoe uitstroom van kwetsbare studenten na het eerste jaar vermeden kan worden. Hierbij ligt binnen onze faculteit de focus bij vrouwelijke studenten en studenten met een migratieachtergrond. Daarnaast komen obstakels voor deze en andere groepen studenten, zoals werkstudenten, mantelzorgers of pioniersstudenten, binnen onze opleiding ook ter sprake, denk bijvoorbeeld aan taal en begeleiding bij groepswerken. De werklast voor deze commissie is niet zo hoog: ze komt een viertal keer per jaar twee uur samen. Daarbuiten is er geen werk voor deze commissie.

Commissie ethiek en datamanagement

Aantal studenten: 1
Intensiteit: ✰✰
Voor heel wat onderzoeken is wettelijk vastgelegd dat ze langs een ethische commissie moeten passeren: bijvoorbeeld onderzoek waarbij de deelnemers medicijnen moeten nemen, of dieren worden ingeënt met iets. Deze onderzoeken moeten dan langs de wettelijk erkende ethische commissie van de faculteit geneeskunde of die van de faculteit diergeneeskunde. Er zijn echter heel wat onderzoeken die in een grijze zone vallen: bijvoorbeeld voor onderzoek naar wearables die hartslag e.d. monitoren. Voor dit soort onderzoeken is het wettelijk gezien niet verplicht om langs een ethische commissie te gaan, maar kan dit eventueel wel geëist worden door wetenschappelijke tijdschriften of bedrijven. Daarnaast zou het kunnen dat de onderzoeker advies wil over GDPR-gerelateerde zaken. De wachttijd voor bovengenoemde commissies is echter zeer lang, vandaar dat deze commissie is opgericht: om wettelijk niet-bindende adviezen te verlenen voor onderzoeken die wel werken met mensen, maar niet in een medische context.
Daarnaast geeft de commissie soms ook adviezen omtrent het inbouwen van bewustzijn rond ethische principes, wetenschappelijke integriteit en de GDPR in de curricula.
De studentenvertegenwoordiger in deze commissie speelt vooral een belangrijke rol bij onderzoeken die gebeuren met studenten als deelnemers. Het is belangrijk dat die er op toeziet dat deelname niet wordt gekoppeld aan resultaten voor een vak, dat de les of onderwijskwaliteit niet lijdt onder het onderzoek,…
De werklast van deze commissie is niet zo groot: de commissie komt één à twee keer per jaar samen, voor de rest gebeurt het overleg via mail. Er wordt wel eens een workshop georganiseerd over de GDPR of gerelateerde onderwerpen.

Commissie kwaliteitszorg onderwijs (CKO)

Aantal studenten: 5
Intensiteit: ✰✰✰✰✰
Deze commissie is zeer belangrijk: hier wordt alles beslist op vlak van onderwijs(kwaliteit). De commissie geeft adviezen aan de faculteitsraad over het onderwijsbeleid van de FEA, denk bijvoorbeeld aan de taal van de masteropleidingen, programmawijzigingen, samenwerkingen met andere onderwijsinstellingen,… De commissie zorgt ook voor de coördinatie tussen de opleidingscommissie.
De werklast van de commissie is hoog, zowel omwille van de inhoud als de maandelijkse vergaderfrequentie. De dossiers die besproken worden vergen best wel wat inleeswerk en/of achtergrondkennis, waardoor een goede communicatie tussen nieuwe en ervaren stuvers nagestreefd wordt.
Als stuver zijn er enkele hoogtepunten te identificeren: het bespreken van de vakfeedback (2x per jaar), het verdelen van onderwijsgerelateerde financiële middelen en het bespreken van onderwijsbeleid aan onze faculteit. Gezien er een flink aantal studenten in de CKO zetelt, wordt een mooi evenwicht beoogd tussen alle opleidingen (Archie, Burgie, Indie-Gent en Indie-Kortrijk), rekening houdend met ervaring. Alle studentenvertegenwoordigers in de CKO staan opgelijst op onze site.

Commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO)

Aantal studenten:1
Intensiteit: ✰
Deze commissie houdt zich bezig met alles rond wetenschappelijk onderzoek: het verdelen van de financiële middelen, het naar buiten brengen van de onderzoeksactiviteiten (bijvoorbeeld: de organisatie van de doctoraatsverdedigingen, het opstellen van een facultaire brochure,…). Er zit een studentenvertegenwoordiger in deze commissie om inspraak van de studenten te kunnen krijgen als het bijvoorbeeld gaat over het werven van doctoraatsstudenten.
De werklast van deze commissie is laag: hoewel de commissie een tweetal keer per semester samenkomt, wordt de stuver enkel verwacht op vergaderingen waar specifiek de zaken die interessant zijn voor studenten aan bod komen.

Computercommissie

Aantal studenten: 2
Intensiteit: ✰✰✰
De taak van deze commissie is adviezen geven over en coördineren van vakgroepoverschrijdende informatica-aangelegenheden. Hieronder verstaat men bijvoorbeeld het bemiddelen van faculteitslicenties voor software en adviseren over onderwijsgerelateerde aankopen van software en hardware. Daarnaast vormt deze commissie een brug van onze faculteit naar de centrale ICT-gebruikercommissie en dienst ICT en onze faculteit, waardoor feedback en klachten hier kunnen passeren. Deze vergaderingen kunnen wel eens vrij technisch worden, dus het nuttig om als stuver in deze commissie interesse in ICT-onderwerpen te hebben.
Er is een gemiddelde werklast: de computercommissie komt een tweetal keer per semester samen.

Curriculumcommissie

Aantal studenten: 6, momenteel 5
Intensiteit: ✰✰✰
Deze commissie beslist namens de faculteitsraad over aanvragen voor studieduurverkorting en vrijstellingen, toelating en GIT-trajecten. Daarnaast keurt het ook de modaliteiten van de masterproeven goed: de taal, titel en samenstelling van de leescommissie passeren via de CurCom. Ook zaken als volgtijdelijkheid, beperkingen in studiepunten en de regels rond het opnemen van bepaalde vakken worden hier opgesteld. De taak van de stuvers in deze commissie is erover waken dat er steeds consistente beslissingen worden gemaakt in vergelijkbare dossiers.
De werklast voor deze commissie is matig: de commissie komt 1-2 keer samen en de rest van de bespreking gebeurt via mail.

Facultaire commissie internationalisering (FCI)

Aantal studenten: 5
Intensiteit: ✰✰
De voornaamste taken is het integreren van de facultaire onderwijsprogramma’s in internationale netwerken, het bevorderen van internationale mobiliteit van studenten en lesgevers en het integreren van internationalisering in de facultaire curricula. Voor Belgische studenten uit dit zich vooral in beslissingen over Erasmus en buitenlandse stages. Voor internationale studenten is dit de belangrijkste commissie, gezien ze ook waakt over het onthaal en de ondersteuning van internationale studenten.
De werklast is matig.

Faculteitsraad (FR)

Aantal studenten: 16 (verkozen)
Intensiteit: ✰✰✰✰✰
In de faculteitsraad worden alle beslissingen finaal genomen of bekrachtigd. De andere raden en commissies formuleren adviezen die door de faculteitsraad worden goedgekeurd. Echt alle onderwerpen komen aan bod: nieuwe gebouwen, het aanstellen van proffen, aanpassingen in de curricula,… Het is dus zeer belangrijk dat hier voldoende (betrokken) studenten aanwezig zijn. De studentenvertegenwoordigers voor de faculteitsraad worden om de twee jaar verkozen. De werklast is hoog: de faculteitsraad komt maandelijks samen. Alle FR-stuvers staan ook opgelijst op onze site.

Financiële commissie

Aantal studenten: 4
Intensiteit: ✰
Deze commissie verstrekt advies aan de faculteitsraad over alle aangelegenheden waaraan financiële implicaties verbonden zijn. Hier worden bijvoorbeeld de budgetten voor bachelorproeven en projecten in de verschillende richtingen verdeeld. De werklast is laag: de commissie komt eenmaal per jaar samen.

Opleidingscommissies

Aantal studenten: afhankelijk van opleiding; typisch zo’n 6-tal
Intensiteit: ✰✰✰ (afhankelijk van opleiding)
In de opleidingscommissies wordt zowat alles gerelateerd met de opleiding vastgelegd en besproken: vakinhouden, hervormingen, vakfeedback wordt besproken, de organisatie van de lessen wordt besproken, studiefiches en nieuwe lesgevers worden goedgekeurd,… In de opleidingscommissie zetelen alle lesgevers van de opleiding en een beperkt aantal OAP-leden en studenten. Een leuke extra voor studenten: OC-stuvers mogen de examenroosters op voorhand inkijken en wijzigingen suggereren. Het belangrijkste van al is dat je de vinger aan de pols bent voor de lesgevers en zaken kan aankaarten die scheef lopen binnen jouw opleiding, van klein akkefietje tot fundamentele bezwaren. De werklast hangt erg af van opleiding tot opleiding. Aarzel niet ons te contacteren voor meer info over jouw opleidingscommissie!

PR-commissie

Aantal studenten: 5, momenteel 4
Intensiteit: ✰✰✰
De PR-commissie staat in voor alles wat PR-gerelateerd is, zowel intern (naar studenten en medewerkers toe) als extern (naar studenten, afgestudeerden, media,… toe). Zaken als de organisatie van infodagen en -beurzen en communicatie met media, scholen en alumniverenigingen vallen allemaal onder de PR-commissie. De studentenvertegenwoordigers in deze commissie zijn belangrijk voor het contact tussen de kringen en de faculteit, en dienen ook toe te zien op de PR naar de studenten toe. Zo valt bijvoorbeeld ook de organisatie van de proclamaties onder de bevoegdheid van de PR-commissie. De werklast is matig: de commissie komt een viertal keer per jaar samen.

Stagecommissie

Aantal studenten: 3
Intensiteit: ✰
De stagecommissie organiseert de praktijkgerichte binnen- en buitenlandse FEA-stages, in samenwerking met VTK en AIG. De commissie controleert ook de kwaliteit van de stages en geeft adviezen over het inwerken van de stages in de curricula. Het is natuurlijk belangrijk dat hiervoor ook naar de input van de studenten wordt geluisterd. De werklast voor de stagecommissie is laag.

Welzijns- en veiligheidscommissie

Aantal studenten: 3, momenteel 1
Intensiteit: ✰
Deze commissie brengt aspecten van welzijn en veiligheid binnen de faculteit op een systematische wijze onder de aandacht. Ze zoekt naar inbreuken en tekorten op dit vlak en staat in voor het coördineren en organiseren van initiatieven die het welzijn op de werkvloer bevorderen, zoals nieuwe sociale activiteiten. Het staat ook in voor het opstellen van de gedragscode ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag, het opvolgen van het welzijnsactieplan en het verspreiden van informatie in verband met veiligheid op het werk. Dit zijn allemaal zaken die vooral voor de medewerkers belangrijk zijn, maar soms komen ook zaken aan bod die voor de studenten van belang zijn. Denk aan verluchting, brandveiligheid. De werklast voor deze commissie is laag.